Returns

Reklamační řád

Tento reklamační řád je platný od 15. 5. 2021 a ruší platnost předchozích reklamačních řádů. Tento reklamační řád je k dispozici v sídle prodávajícího nebo jako dokument na www.bechick.com Tento reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník a zákona č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele,  ve znění pozdějších předpisů a vztahuje se na spotřební zboží, u něhož jsou  v záruční době uplatňována práva kupujícího z odpovědnosti za vady.

      

I. Všeobecná ustanovení

Reklamační řád popisuje běžnou obchodní spolupráci mezi kupujícím a prodávajícím. Kupující, kterým může být podnikatel a nebo spotřebitel, je povinen se seznámit s Reklamačním řádem a Všeobecnými obchodními podmínkami ještě před objednáním zboží. Uzavřením kupní smlouvy  a převzetím zboží od prodávajícího kupující souhlasí s níže uvedeným reklamačním řádem.

Převzetím zboží u podnikatelů je okamžik jeho předání prvnímu přepravci. V případě je-li kupujícím spotřebitel, je okamžikem převzetí zboží od dopravce. Jako doklad o záruce (záruční list) vystavuje prodávající ke každému zakoupenému zboží nákupní doklad (faktura nebo prodejka - dále jen záruční list) se zákonem uvedenými všemi potřebnými údaji pro uplatnění záruky (název zboží, délka záruky, cena, množství ...).

      

II. Délka záruky

Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím, tj. dnem uvedeným na záručním listě. Zákonná záruční doba je obecně 24 měsíců*) pro spotřebitele.

*Výjimku může tvořit zboží prodávané se slevou (zboží poškozené, použité, nekompletní atd.). Je-li kupujícím spotřebitel a jde-li o věci použité, neodpovídá prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím, a práva z odpovědnosti za vady věci zaniknou, nebyla-li uplatněna do 24 měsíců ode dne převzetí věci kupujícím. Prodávající může tuto dobu v dohodě s kupujícím zkrátit, ne však méně než na 12 měsíců. Tuto dobu uvede prodávající v dokladu o prodeji věci. U věcí prodávaných za nižší cenu z důvodu vady či nekompletnosti se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.

      Zákonná záruční doba pro kupujícího – podnikatele může být i odlišná**).

Prodávající může tuto zákonnou lhůtu prodloužit. Délka záruční doby je vždy vyznačena na záručním listě nebo jiném prodejním dokladu sloužícím jako doklad o záruce. Záruční doba se skládá ze zákonné lhůty (24 měsíců)              a případně prodloužené záruční lhůty.

Je-li kupujícím spotřebitel, v rámci zákonné záruční lhůty se reklamace řídí zák. č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník a zák. č. 634/1992 Sb., O ochraně spotřebitele, oba zákony v platném znění, s přihlédnutím k upřesněním           v tomto reklamačním řádu.

Je-li kupujícím podnikatel, v rámci zákonné záruční lhůty se reklamace řídí zák. č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník v jeho platném znění, s přihlédnutím  k upřesněním v tomto reklamačním řádu.

    Záruční dobu nelze zaměňovat se životností zboží, tj. dobou po kterou při

    správném používání a správném ošetřování včetně údržby může zboží vzhledem

    ke svým vlastnostem, danému účelu a rozdílnosti v intenzitě jeho užívání vydržet.

    U prodloužené lhůty se reklamace řídí výhradně tímto řádem.

 

III. Záruční podmínky

1. Kupující, který není spotřebitelem je povinen, a kupujícímu, který je   spotřebitelem, je doporučeno, aby bezprostředně při dodání překontroloval spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky, poškození krabice apod.) podle přiloženého přepravního listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou, s tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.

2. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit                  

společně s vyplněním reklamačního formuláře ( uveřejněným na webových

stránkách www.bechick.com) na:

- emailovou adresu contact@bechick.com, nebo

- poštovní adresu Bechick.com, Krakovská 1392/7, Praha – 1 Nové Město, 110 00, nebo

 

**U vybraných produktů je výrobcem záruka pro kupující, kteří nejsou spotřebitelem, omezena. Zákonná práva koncového zákazníka (spotřebitele) tím nejsou nijak dotčena, záruka pro něj platí dle zákona.

 

- osobně na adrese Václavské nám. 43 po předchozí telefonické domluvě na tel. +420 776 743 701

Dále je nutno sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat faxem, e-mailem, nebo poštou prodávajícímu. Dodatečná

reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje kupujícího

     práva věc reklamovat, dává však prodávajícímu možnost prokázat, že se

     nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

3. Místem pro uplatnění reklamace je Krakovská 1392/7, 110 00, Praha 1.  U zboží, kterému je na území ČR poskytován autorizovaný servis, doporučujeme kupujícímu v zájmu urychlení reklamace uplatnit tuto přímo v autorizovaném servisním středisku, nebo v místě prodávajícího.

4. Kupující může vadné zboží na reklamaci zaslat přepravní službou na adresu Bechick.com, Krakovská 1392/7, Praha 1, 110 00. Reklamované zboží by mělo být důkladně zabezpečeno, aby nedošlo v průběhu přepravy k jeho poškození, balík by měl být označen viditelně "REKLAMACE" a obsahovat:

- reklamované zboží (včetně kompletního příslušenství, manuálů),

- přiložit kopii nákupního dokladu, fakturu, záruční list atd.

- podrobný popis závady a

- dostatečné kontaktní údaje kupujícího (zpáteční adresa, tel. číslo).

Bez výše uvedeného je znemožněna identifikace původu i závady zboží. Tento postup je doporučen i kupujícímu spotřebiteli, pokud neprokáže a nedoloží uvedené skutečnosti jinak.

Zásilky zasílané na dobírku nebudou přijaty!

5. Kupující doloží platnost záruky předložením nákupního dokladu, pokud bylo v minulosti zboží reklamováno, též doloží doklad o reklamaci. Na nabývacím dokladu (nákupní nebo reklamační doklad) musí být stejný výrobek,                    v případě, že výrobek obsahuje sériové číslo pak i stejné sériové číslo. Tento postup je doporučen i kupujícímu, který je spotřebitelem, pokud neprokáže a nedoloží skutečnosti jinak.

 

6. Záruka nemusí být uznána při vadách vzniklých špatnou obsluhou, neodborným, nebo nepřiměřeným zacházením, použitím v rozporu s uživatelskou příručkou, je-li ta součástí dodávky.

 

Dále se záruka nevztahuje na poškození vzniklá:

a) mechanickým poškozením zboží,

b) elektrickým přepjetím (viditelné spálené součástky nebo plošné spoje)

c) používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou,

    prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je

    přímo prodejcem nebo výrobce určeno,

d) neodbornou instalací, zacházením, obsluhou nebo zanedbáním péče o zboží,

e) zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu  

    s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami

f)  provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů,

g) zboží, které bylo upravováno zákazníkem, vznikla-li vada v důsledku této úpravy,

h) zboží bylo poškozeno přírodními živly nebo vyšší mocí.

 

7. Zboží předané k reklamaci bude testováno pouze na závadu uvedenou kupujícím (v reklamačním formuláři, v přiloženém listě s popisem závady). Pro uvedení závady doporučujeme písemnou formu.

8. V případě, že zákazník souhlasí s placenou opravou, bude účtována dle aktuálního platného ceníku.

9. Pro bezproblémové přijetí reklamace kupující doporučuje, aby zboží nebo jeho součásti byli k reklamaci předávány v neznečištěné formě a aby splňovali základní předpoklady pro hygienicky bezpečné předání zboží k reklamačnímu řízení. 

      

IV. Způsob vyřízení reklamace

Je-li kupujícím spotřebitel:

Shoda s kupní smlouvou

Je-li kupujícím spotřebitel, v případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou, nebo její opravou. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

Shodou s kupní smlouvou se zejména rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

Je-li kupujícím spotřebitel, má v závislosti na povaze vady zboží při uplatnění

zákonné záruky tato práva:

- jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné. Není-li takový postup možný, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy.

- jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy, tatáž práva spotřebiteli náleží, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat. Za opětovné vyskytnutí vady se považuje, jestliže stejná vada bránící řádnému užívání, jež byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována, se vyskytne znovu. Větším počtem vad se rozumí, má-li věc současně alespoň tři vady bránící jejímu řádnému užití.

- jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li spotřebitel výměnu věci, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy.

V případě slevy nelze později reklamovat zboží pro vadu, za niž byla sleva poskytnuta.

Je-li kupujícím spotřebitel, o reklamaci prodávající rozhodne ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamaci včetně odstranění vady prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit. Tato lhůta není závazná ke kupujícímu, který je podnikatel a tudíž jeho vztah s prodávajícím upravuje Obchodní zákoník.

Prodávající vydá kupujícímu spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je požadován, dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu nákladů spojených s reklamací (zejména poštovného, které uhradil při odeslání reklamovaného zboží). V případě odstoupení od smlouvy z důvodu vady věci má spotřebitel také právo na úhradu nákladů k tomuto odstoupení.

      

Je-li kupujícím podnikatel:

Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, bude zboží opraveno. Pokud není oprava možná a povaha vady nebrání obvyklému užívání, může se prodávající s kupujícím dohodnout na přiměřené slevě z ceny zboží. V případě slevy nelze později tuto vadu reklamovat.

Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, prodávající je oprávněn vadné zboží vyměnit za zboží se stejnými, nebo podobnými užitnými vlastnostmi nebo vystaví dobropis.

1. Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace. V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje. Byla-li reklamace zboží v zákonné lhůtě vyřízena výměnou zboží za nové, začne záruční doba běžet znovu od data vyřízení reklamace. Pokud byla reklamace vyřízena výměnou, je další případné reklamace považována za první reklamaci zboží. Doba trvání reklamace se počítá od následujícího dne po uplatnění reklamace od dne vyřízení reklamace. O vyřízení je zákazník informován e-mailem, který uvedl již při nákupu.

2. Po vyřízení reklamace prodávající upozorní o ukončení reklamace kupujícího buď telefonicky, SMS, nebo e-mailem. Pokud bylo zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení automaticky zasláno na adresu kupujícího.

3. V případě nevyzvednutí reklamovaného zboží do jednoho měsíce od uplynutí doby, kdy měla být oprava provedena, a byla-li provedena později, do jdenoho měsíce od vyrozumění o jejím provedení (tj. zpravidla do 60 dnů od data podání reklamace) je prodávající, dle § 656 Občanského zákoníku, oprávněn účtovat při výdeji reklamace částku za uskladnění.

4. Při výdeji zboží po vyřízení reklamace je kupující povinen předložit doklad, na základě kterého byla věc přijata do reklamace a musí prokázat svoji totožnost OP nebo platným cestovním pasem.

 

Náklady při ukončení reklamace

Nepřevezme-li kupující prodávajícím vrácenou zásilku s reklamovaným zbožím   

po vyřízení reklamace , zavazuje se zaplatit prodávajícímu skladné ve výši 20,- Kč

za každý započatý den uskladnění zboží, počítáno od 10. dne po vrácení zboží

prodávajícímu nebo jeho uložení prodávajícím v prodejně pro kupujícího. Pokud

výše skladného dosáhne 60 % kupní ceny uskladněného zboží, je prodávající

oprávněn nevyzvednuté zboží prodat. Po odečtení skladného a dalších nákladů

spojených se skladováním a prodejem zboží bude zbylá částka vrácena

kupujícímu na adresu, kterou uvedl při uplatnění reklamace.

6.Pozáruční opravy: v případě pozáručních oprav je nutné při příjmu zboží do

opravy uhradit částku za diagnostiku závady a její sdělení zákazníkovi včetně

vyjádření k rozsahu navrhované opravy a předpokládané ceny. Pokud zákazník

tento návrh akceptuje a souhlasí s opravou, je tento poplatek zahrnut do ceny

opravy. Jestliže však zákazník z jakéhokoliv důvodu od opravy odstoupí, poplatek

za diagnostiku je použit na náklady za zjištění závady a manipulaci s výrobkem a

je  n e v r a t n ý. Výše poplatku je Kč 250,-

 

      

V. Spotřební materiál

Je-li obsahem balení či předmětem koupě spotřební materiál ( výměnný obal, baterie apod.), je jeho životnost 6 měsíců, není-li výslovně uvedeno jinak.

      

VI. Bezplatný servis

V případě, že u výrobku je výslovně uvedeno, že po uplynutí 24 měsíční záruční lhůty se na výrobek vztahuje bezplatný servis, pak bude takový produkt v případě vady přijat i po lhůtě 24 měsíců a bude opraven nebo vyměněn za jiný kus se stejnými nebo lepšími parametry.

 

VI. Prevence

Při výběru zboží je nutné, aby zvolený druh  výrobku přesně odpovídal potřebám zákazníka. Zákazník před zakoupením výrobku vezme v úvahu účel užití, provedení, materiálové složení a způsob ošetřování zboží. Pouze zboží dobře zvolené z hlediska funkčního a sortimentního  je předpokladem naplnění užitné hodnoty  a účelu užití zboží.

Po celou dobu užívání zakoupeného zboží je nutné, aby zákazník věnoval dostatečnou pozornost základním pravidlům užívání tohoto zboží. Zvláště je nutné zvážit všechny faktory nepříznivě ovlivňující plnou funkčnost a životnost výrobku, např.: nadměrnou intenzitu užívání výrobku, užívání výrobku k nevhodnému účelu.

Další nutnou podmínkou pro zachování dobrého stavu zboží a jeho funkčnosti je jeho pravidelná údržba. Je třeba si uvědomit,  že nesprávná nebo nedostatečná údržba zboží podstatně zkracuje jeho plnou funkčnost a životnost.

Za účelem správného výběru odpovídající zboží poskytuje internetový obchod poradenskou službu prostřednictvím svého prodejního personálu.

 

VII. Pozáruční opravy:

V případě zajišťování pozáručních oprav je nutné při příjmu zboží do opravy

uhradit částku za diagnostiku závady a její sdělení zákazníkovi včetně vyjádření

k rozsahu navrhované opravy a předpokládané ceny. Pokud zákazník tento

návrh akceptuje a souhlasí s opravou, je tento poplatek zahrnut do ceny opravy.

Jestliže však zákazník z jakéhokoliv důvodu od opravy odstoupí, poplatek

za diagnostiku je použit na náklady za zjištění závady a manipulaci s výrobkem

a je  n e v r a t n ý. Výše poplatku je Kč 250,-

 

 

Reklamační list

BECHICK.COM, Krakovská 1392/7, 110 00 Praha 1

IČO: 00934666, DIČ: CZ8661165579

 

REKLAMAČNÍ LIST číslo: ……….

 

REKLAMUJÍCÍ : Firma/jméno a adresa

 

 

 

 

Zpáteční adresa pro zaslání zboží:

(Je-li shodná s výše uvedenou, nevyplňujte!)

Kontaktní osoba:

Telefon / fax:

Mobil:

E-mail:

 

 

REKLAMOVANÉ ZBOŽÍ:

 

DATUM NÁKUPU:
(Datum vystavení faktury)

 

ČÍSLO FAKTURY:

 

Výrobní číslo zboží:

 

Přiložené doklady:

( Faktura, záruční list,dodacílist, apod.)

 

Obsah balení při odeslání:

 

 

 

Podrobný popis závady:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum: __________________                       Podpis reklamujícího: _________________________________________

SERVISNÍ ČÁST: (vyplní prodejce)

Jméno technika:

 

Vyjádření technika:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Datum: __________________                             Podpis technika: _________________________________________

 

Zboží vydáno kupujícímu: nové / opravené / neopravené**

Poznámky:

 

 

 

Datum: __________________                             Podpis prodejce: _________________________________________

**) Nehodící se škrtněte!

 

 

NEBO:

 

Odstoupení

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy a nebo výměnu

(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy nebo vyměnit zboží)

 

Oznámení o odstoupení od smlouvy

 

Adresát: BECHICK.COM, Krakovská 1392/7, Praha 1, 110 00, tel: 776 743 701, email: contact@bechick.com

 

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy/objednávky č:…

 

Vaše jméno a příjmení: …

Vaše adresa: …

Číslo účtu pro vrácení peněz: …

Název vráceného zboží: …

Počet kusů, které vracím: …

 

 

připojte svůj podpis:                                                                            _____________________

Datum: …

 

 

a nebo/

 

Oznamuji, že tímto chci vyměnit zboží /objednávky č:…

 

Vaše jméno a příjmení: …

Vaše adresa: …

Název vráceného zboží: …

ZA jaké zboží chci vyměnit a velikost: ...

 

připojte svůj podpis:                                                                            _____________________

Datum: …