Terms & Conditions

Všeobecné obchodní podmínky ( dále jen „VOP“)

 

1. Úvodní Ustanovení

1.1. Prodávající

 • 1.1.1. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup zboží v internetovém obchodě www.bechick.com (dále jen „internetový obchod“ ), který provozuje Ing. Veronika Fendrych Franková s obchodními prostory na adrese: Bechick.com, Krakovská 1392/7, Praha 1, 110 00 (  dále jen „ provozovatel “ )
 • 1.1.2. Znění všeobecných obchodních podmínek může Prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

1.2. Kupující

 • 1.2.1. Kupující - spotřebitel - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje zboží nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s tímto zbožím nebo službami. (Dále je „Kupující – spotřebitel“.)
 • 1.2.2. Právní vztahy prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 634/1992 Sb., O ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů,  jakož i předpisy souvisejícími.
 • 1.2.3. Kupující, který není spotřebitel – je podnikatelem, který nakupuje zboží či užívá služby za účelem svého podnikání s tímto zbožím nebo službami. Vztahy s těmito osobami se řídí podle příslušných ustanovení  zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. (Dále jen „Kupující – podnikatel“.)

 

1.3. Podmínky působení VOP

 • 1.3.1. Tyto VOP (dále jen "Obchodní podmínky") jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi Provozovatelem a Kupujícím – spotřebitelem i podnikatelem, upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z kupní smlouvy.
 • 1.3.2. Uzavřením kupní smlouvy kupující prokazuje svůj souhlas s Obchodními podmínkami v jejich plném a nezkráceném znění.
 • 1.3.3. Pokud není v kupní smlouvě nebo v jejích přílohách výslovně uvedeno odchylné ujednání nebo platnost některých ustanovení těchto Obchodních podmínek není kupní smlouvou nebo jiným výslovným ujednáním mezi Provozovatelem a Kupujícím vyloučena nebo jinak modifikována, platí    v ostatním pro vzájemné vztahy smluvních stran tyto Obchodní podmínky.
 • 1.3.4 Komunikace mezi provozovatelem a kupujícím je uskutečňována elektronickou poštou contact@bechick.cz, pokud se strany nedohodnou jinak.

 

1.4. Používané pojmy

 • 1.4.1. Kupní smlouva - kupní smlouva uzavřená v elektronické podobě mezi Provozovatelem jako prodávajícím a Kupujícím.
 • 1.4.2. Obchodní podmínky tvoří nedílnou součást kupní smlouvy.
 • 1.4.3. Internetový obchod - on-line systém provozovaný na internetu, který umožňuje uzavírat kupní smlouvy mezi Provozovatelem a Kupujícím za použití komunikace na dálku, tzv. Distančně
 • Obchod – obchodní prostory na adrese Krakovská 1392/7, Praha 1, 110 00
 • 1.4.4. Zboží - movité věci.
 • 1.4.5. Služby – zprostředkování komisního prodeje.

 

2. Nabídka zboží, objednávka, uzavření kupní smlouvy, způsob dopravy a platby

2.1. Nabídka zboží

 • 2.1.1. Nabídkou zboží se rozumí vybrané zboží nabízené prostřednictvím katalogu na internetových stránkách Internetového obchodu
 • 2.1.2 Webové rozhraní  Internetového obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného Prodávajícím     k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků, kromě dopravného a pojištění. Nabídka prodeje zboží      a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu.
 • 2.1.3.Tímto ustanovením není omezena možnost Prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
 • 2.1.4. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.
 • 2.1.5.  Webové rozhraní Internetového obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s dodáním zboží na adresu ležící na území České republiky.

 

2.2. Objednávka

 • 2.2.1. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní internetového obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o objednávaném zboží, způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“). Objednávku odešle kupující Prodávajícímu kliknutím na tlačítko „závazně objednat.“. Údaje uvedené v objednávce jsou Prodávajícím považovány za správné. Při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje v objednávce.
 • 2.2.2. Kupující potvrdí svou objednávku, čímž podá závazný návrh na uzavření kupní smlouvy mezi Kupujícím a Provozovatelem.
 • 2.2.3 Objednávka je pouze návrhem kupní smlouvy ze strany kupujícího.
 • 2.2.4 Pokud Kupující zvolil v objednávce způsob doručení prostřednictvím pošty nebo doručovací služby, vzniká smluvní vztah (kupní smlouva) mezi Prodávajícím a kupujícím až doručením oznámení o přijetí objednávky (akceptací), které Prodávající zašle kupujícímu elektronickou poštou, a to  na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce. 
 • 2.2.5 Pokud Kupující zvolil v objednávce jako způsob doručení osobní vyzvednutí v provozovně Prodávajícího na adrese Krakovská 1392/7, Praha 1, 110 00, (dále jen „Obchod“), vzniká smluvní vztah (kupní smlouva) mezi Prodávajícím a kupujícím až v okamžiku převzetí a zaplacení zboží v Obchodě. 
 • 2.2.6 Kupující bere na vědomí, že Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména     s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně všeobecných obchodních podmínek), nebo v případě dřívější objednávky jiného zákazníka vzhledem ke skutečnosti, že Prodávající má v nabídce internetového obchodu  jediný kus od každého nabízeného zboží. 
 • 2.2.7 Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
 •  2.2.8 Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

 

2.3. Uzavření kupní smlouvy

 • 2.3.1. Provozovatel se zavazuje přijmout návrh kupní smlouvy Kupujícího, pokud tento návrh není v rozporu s Obchodními podmínkami. Provozovatel potvrdí přijetí návrhu e-mailem na e-mailovou adresu Kupujícího.
 • 2.3.2. Smluvní vztah mezi Provozovatelem a Kupujícím vzniká doručením přijetí Objednávky (tzv. akceptací), jež je Provozovatelem zasláno Kupujícímu na adresu elektronické pošty, kterou uvedl v Objednávce.
 • 2.3.3. Smluvní vztah v případě, kdy si kupující zvolí osobní odběr v provozovně prodávajícího, vzniká až písemným vyhotovením kupní smlouvy a jejím podepsáním, nebo vystavením příjmového dokladu za převzaté zboží.

 

2.4. Způsob dopravy

 • 2.4.1. Není-li v Kupní smlouvě sjednáno jinak, způsob dodání zboží z Kupní smlouvy určuje Provozovatel . V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku Kupujícího, nese Kupující riziko s takovým způsobem dopravy spojené, včetně případných dodatečných nákladů na zvolený způsob dopravy
 • 2.4.2. Provozovatel se zavazuje informovat Kupujícího o odeslání zboží, a to e-mailem na adresu zadanou Kupujícím při vytvoření objednávky.
 • 2.4.3. Posláním objednaného zboží se rozumí jeho odeslání na adresu uvedenou Kupujícím při vytvoření objednávky. Provozovatel si vyhrazuje právo připočíst náklady na poslání zboží k ceně objednávky podle aktuálního ceníku.
 • 2.4.4. V případě zasílání zboží do zahraničí si Provozovatel vyhrazuje právo připočíst ke standardní ceně dopravy dle aktuálního ceníku dodatečné náklady za dopravu do zahraničí.
 • 2.4.5 Je-li Provozovatel podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. 
 • 2.4.6 V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen Prodávajícímu uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení. 
 • 2.4.7 Kupující je povinen překontrolovat stav zásilky při dodání. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu zboží (např. protržená či promáčknutá krabice, stržená lepící páska), je kupující za přítomnosti dopravce povinen zkontrolovat stav zboží a v případě poškození je nutné s řidičem sepsat škodní protokol. Podpisem dodacího listu při přebírání zboží zákazník stvrzuje, že dorazilo mechanicky nepoškozené. Na reklamace mechanického poškození zboží po podpisu dodacího listu proto nemůže být později brán zřetel s ohledem na přepravní podmínky našeho smluvního přepravce.

 

2.5. Způsob platby

 • 2.5.1. Provozovatel nabízí na výběr ze 3 způsobů platby: dobírkou, bankovním převodem a platbou v hotovosti při uzavření kupní smlouvy v Obchodě. 
 • 2.5.2. Platbou dobírkou se rozumí platba objednávky při jejím převzetí od doručovatele. Tato možnost je dostupná pouze při volbě dopravy: „Česká pošta (dobírkou) nebo Kurýr DPD (dobírkou)." Provozovatel si vyhrazuje právo připočíst náklady na vyřízení dobírky k ceně objednávky podle aktuálního ceníku.
 • 2.5.3. Pokud Kupující zvolí jako způsob platby bankovní převod, uhradí cenu objednávky před jejím vyřízením na bankovní účet Provozovatele. Pro co nejrychlejší vyřízení objednávky doporučuje Provozovatel uhradit platbu pod variabilním symbolem, kterým je číslo objednávky a který Kupující získá při dokončení objednávky.
 • 2.5.4. Slovenská republika: Objednávku lze odeslat pouze po vybrání platby pomocí bankovního převodu a pouze po připsání částky na náš slovenský bankovní účet.
 • 2.5.5 Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit Prodávajícímu následujícími způsoby:

(i) bankovním převodem nebo složením hotovosti na účet Prodávajícího vedeném u ČSOB,a.s. na účet č. 254114999/0300.

(ii) v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce,

(iii) v hotovosti při uzavření kupní smlouvy v Obchodě. 

(iiii) Slovenská republika: bankovním převodem nebo složením hotovosti na účet Prodávajícího vedeném u Fio banky na účet č. IBAN:CZ78 2010 0000 0025 0051 9975 a BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX bankovním převodem.

         2.5.6 Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit Prodávajícímu také náklady spojené s dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží. 

 • 2.5.7 V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě platby převodem nebo složením na účet Prodávajícího je kupní cena splatná do 2 pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy, přičemž závazek kupujícího uhradit kupní cenu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Prodávajícího. Není-li kupní cena v plné výši včas uhrazena, kupní smlouva se ruší. 
 • 2.5.8 Prodávající je oprávněn požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu, není-li dohodnuto jinak. Pro urychlení vyřízení objednávky doporučujeme nechat zaslat potvrzení o uskutečnění platby na email: contact@bechick.cz
 • 2.5.9 Kupující v případě volby způsobu doručení zboží prostřednictvím doručovací služby obdrží kód pro sledování své zásilky na internetových stránkách doručovacích služeb.
 • 2.5.10 Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Kupující obdrží vždy daňový doklad a to buď v zásilce se zbožím nebo osobně při vyzvednutí zboží v Obchodě.
 • 2.5.11 Prodej použitého zboží se řídí zvláštním režimem DPH dle § 90 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, který zakazuje samostatně uvádět na daňovém dokladu výši DPH na použité zboží a kupující nemá právo nárokovat odpočet DPH při prodeji použitého zboží. 
 • 2.5.12 Případné slevy z ceny zboží poskytnuté Prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

 

2.6. Zákonná práva a povinnosti vyplývající z kupní smlouvy

 • 2.6.1. Provozovatel je povinen dodat kupujícímu objednané zboží za sjednanou cenu a kupující je povinen kupní cenu uhradit.
 • 2.6.2. V případě porušení podmínek kupní smlouvy a Obchodních podmínek Kupujícím si provozovatel vyhrazuje právo odstoupit od kupní smlouvy. Dále pak je povinností Kupujícího v takovém případě uhradit Provozovateli veškeré náklady spojené s jeho objednávkou, zejména pak náklady na zaslání zboží, pokud jej nepřevezme.

 

2.7. Slevy, slevové kupony a vouchery

 • 2.7.1. Provozovatel poskytuje různé druhy slev na nabízené zboží také formou slevových kuponů a voucherů, které nejčastěji obsahují slevové kódy.
 • 2.7.2. Slevové kupony a vouchery není možné uplatňovat na zboží ve výprodeji a na zboží označené jako tzv. [úlovek] dne.
 • 2.7.3. Slevové kódy není možné uplatňovat opakovaně, pokud to není na slevovém kuponu nebo voucheru výslovně uvedeno.
 • 2.7.4. Slevové kupony a vouchery nelze vzájemně kombinovat ani používat současně pokud to není na slevovém kuponu nebo voucheru výslovně uvedeno.
 • 2.7.5. Jeden uživatel má právo pouze na jeden slevový kupón za registraci bez ohledu na počet registrovaných emailových adres.
 • 2.7.6. V případě, že sleva nebo slevový kupón bude uplatněn v rozporu s pravidly dané slevy, slevového kupónu nebo voucheru, má provozovatel právo takové uplatnění slevy nebo slevového kupónu nebo voucheru odmítnout. V takovém případě je uživatel informován a bude mu nabídnuta možnost vyřídit objednávku bez této slevy. V případě, že vzniknou při výkladu pravidel slevy či slevového kupónu nejasnosti, platí jejich výklad stanovený provozovatelem.

 

3. Dodání zboží

3.1. Dodací lhůta

 • 3.1.1. Dodací lhůta, pokud je u zboží uvedena, má pouze informativní charakter a není pro Provozovatele závazná.
 • 3.1.2. Provozovatel nenese odpovědnost za škody způsobené zpožděním odeslání nebo doručení zboží z jakéhokoli důvodu.
 • 3.1.3 Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností dodavatele dodáno v co nejkratší době, obvykle do doby uvedené u objednaného zboží potvrzení objednávky.
 • 3.1.4 V případě objednání více zboží v jedné objednávce s různými dodacími lhůtami bude odesláno po zkompletování celé objednávky, tedy podle nejdelší dodací doby z uvedených u jednotlivých objednaných výrobků. Dodání zboží je možné rozdělit po předchozí domluvě na více zásilek.
 • 3.1.5 Zboží se považuje za dodané doručením na adresu uvedenou v objednávce nebo poté změněnou zákazníkem písemnou formou.

 

3.2. Přeprava, doručení a převzetí zboží

 • 3.2.1. Veškeré zboží bude považováno za doručené, pokud je přepravce nevrátí jako nedoručitelné.
 • 3.2.3. Nebezpečí škody na zboží a jeho nahodilé zkázy či zhoršení zboží přechází na kupujícího okamžikem, kdy Provozovatel předal zboží přepravci.
 • 3.2.4. V souladu s čl. 2.6.1. je Kupující povinen převzít doručené zboží. V případě nepřevzetí zboží je toto považováno za porušení smluvních Obchodních podmínek Kupujícím.
 • 3.2.5. Kupující je povinen prohlédnout zboží bez zbytečného odkladu po jeho převzetí a případné vady reklamovat u Provozovatele neprodleně po jejich zjištění.
 • 3.2.6  Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku (krabice nebo lepící páska), je zákazník za přítomnosti dopravce povinen zkontrolovat stav zboží a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození zásilky a nechat si tuto skutečnost potvrdit dopravcem nebo zásilku odmítnout a o této skutečnosti nás informovat písemnou formou.
 • 3.2.7 Podepsáním smluvnímu přepravci při přebírání zboží zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že dorazilo mechanicky nepoškozené. Na pozdější reklamace způsobené vinou dopravy nelze brát zřetel.
 • 3.2.8 V případě, že si zákazník nepřevezme zásilku na poště nebo od doručovací služby bez udání důvodu, souhlasí se zveřejněním údajů (jméno a příjmení, město, emailová adresa) na webu nespolehlivých zákazníků (http://www.nespolehlivizakaznici.eu) a zároveň již těmto zákazníkům odmítáme kdykoliv poslat další objednávky bez platby předem. Zákazník zároveň souhlasí s vymáháním škod vzniklých tímto jednáním (náklady na poštovné) a se smluvní pokutou 500,- Kč. Tato částka bude fakturována do 30 dnů od vrácení zásilky na naši adresu a po nezaplacení těchto nákladů ve lhůtě splatnosti vymáhána.

 

4. Odstoupení od kupní smlouvy

4.1. Odstoupení od kupní smlouvy Kupujícím – spotřebitelem

 • 4.1.1. Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má Kupující-spotřebitel v souladu s § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. V takovém případě Kupující-spotřebitel kontaktuje provozovatele osobně v provozní době v Obchodě Bechick.com, Krakovská 1392/7, 110 00 Praha 1, po předchozí telefonické domluvě nebo písemným oznámením, které doručí na adresu: Bechick.com, Krakovská 1392/7 Praha 1, 110 00 a  písemně uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno Provozovateli nejpozději poslední den 14 denní lhůty. Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel nemá, v případě smluv:

a)    na poskytování Služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před  

uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,

b)    na dodávku Zboží nebo Služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Prodávajícího,

c)     na dodávku Zboží upraveného podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,

 • 4.1.2. Pokud byla kupní smlouva uzavřena distančně, má Kupující – spotřebitel nárok na odstoupení od kupní smlouvy během 14 dnů od převzetí zboží, a to bez udání důvodu a bez sankcí, avšak pouze pokud zboží splňuje následující podmínky:

           a) Zboží je kompletní a v nepoškozeném původním obalu

           b) Zboží je prokazatelně nepoužité, pokud je zčásti nebo zcela chráněno autorským

               zákonem, či pokud je určeno k jednorázové spotřebě

 • 4.1.3. Kupující-spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí Provozovateli i vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí Kupující-spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může Provozovatel uplatnit vůči Kupujícímu-spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Provozovatel je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Provozovatel Kupujícímu-spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu. Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může Provozovatel započíst také své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží. Kupující nemůže uplatnit možnost odstoupení od kupní smlouvy pokud:

           a) Byl původní obal zboží poškozen nebo zničen

           b) Bylo zboží po převzetí opakovaně používáno

           c) Bylo zboží poškozeno při přepravě nebo poškozeno kupujícím

       d) Kupující nepředloží dodací list na zboží

       e) Nevrátí zboží kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu apod.)

 • 4.1.4. Odstoupení musí být provedeno písemně či prostřednictvím e-mailu, v odstoupení kupující uvede mj. číslo objednávky (uvedené v potvrzení přijetí objednávky) a datum nákupu.
 • 4.1.5. Odstoupí-li Kupující – spotřebitel oprávněně od kupní smlouvy, je Provozovatel povinen vrátit Kupujícímu kupní cenu zboží v plné výši, pokud platba za zboží již proběhla, a to nejpozději do 30 dnů od vrácení zboží. Provozovatel má právo vrácenou částku snížit o náklady vzniklé při vyřizování objednávky.
 • 4.1.6. Odstoupí-li Kupující – spotřebitel oprávněně od kupní smlouvy, vrací Provozovatel i náklady na poštovné, které Kupující - spotřebitel vynaložil na zaslání zboží zpět Provozovateli. Výše vrácené částky vychází z ceníku České pošty a je ve výši 112 Kč. V případě, že Kupující - spotřebitel doručil zboží osobně, náhrada poštovného mu nenáleží. V případě, že Kupující - spotřebitel vrací zboží z jedné objednávky ve více zásilkách, je mu vráceno pouze jedno poštovné ve výši 112 Kč.
 • 4.1.7. Pokud Kupující odstoupí od kupní smlouvy neoprávněně a zašle přesto zboží Provozovateli, nebude zboží přijato, případně bude na náklady Kupujícího zasláno zpět.
 • 4.1.8. Kupující nemá mimo jiné právo odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání.
 • 4.1.9.  V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 4.1.1 těchto všeobecných obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být Provozovateli vráceno na náklady kupujícího na adresu Bechick.com, Krakovská 1392/7, Praha 1, 110 00 do 3 pracovních dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy Provozovateli. Zboží musí být Provozovateli vráceno spolu se vším, co k němu bylo poskytnuto (protiprachové pytlíky, zámky s klíči atd.) 
 • 4.1.10. Ve lhůtě patnácti (15) dnů od vrácení zboží kupujícím dle čl. 4.1.8.těchto všeobecných obchodních podmínek je Provozovatel oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména     za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno. .
 • 4.1.11. Prodávající je taktéž oprávněn (nikoliv však povinen) vrátit kupní cenu v hotovosti již při vracení zboží kupujícím. 
 • 4.1.12. Uplatní-li kupující právo na odstoupení od smlouvy, má Provozovatel právo na náhradu nákladů vynaložených na uvedení zboží do původního stavu. Tyto náklady budou Provozovatelem vždy individuálně posouzeny a Provozovatel je započte proti kupní ceně za vrácené zboží. 
 • 4.1.13. Kupující bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi Provozovatelem a kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva spotřebitele odstoupit od smlouvy dle § 53 odst. 7 občanského zákoníku, darovací smlouva pozbývá platnosti a účinnosti a kupující je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky. 
 • 4.1.14. Pro vyloučení pochybností platí, že tento čl. 4 všeobecných obchodních podmínek se neaplikuje na kupní smlouvy uzavřené v Obchodě.

 

4.2. Odstoupení od kupní smlouvy Kupujícím – podnikatelem

 • 4.2.1. Kupující - podnikatel je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy pro její podstatné porušení Provozovatelem, zejména bude-li Provozovatel v prodlení s dodáním zboží delším 30 dnů.
 • 4.2.2. Odstoupení musí být provedeno písemně prostřednictvím e-mailu, v odstoupení kupující uvede číslo objednávky (uvedené v potvrzení přijetí objednávky) a datum nákupu.
 • 4.2.3. V případě platného odstoupení od kupní smlouvy je Provozovatel povinen vrátit kupujícímu kupní cenu

 

4.3. Odstoupení od kupní smlouvy Provozovatelem

 • 4.3.1. Provozovatel dbá na dobrou orientaci v oblasti trhu s prodávaným sortimentem, přesto může výjimečně dojít k situacím, kdy nebude schopen objednané zboží dodat za podmínek sjednaných    v kupní smlouvě. Provozovatel si proto vyhrazuje právo v takových případech odstoupit od kupní smlouvy.
 • 4.3.2. Provozovatel i kupující mají právo odstoupit od kupní smlouvy též tehdy, došlo-li k výrazným změnám cen dodavatele objednaného zboží, došlo-li k výrazným změnám cen přepravy zboží a Kupující neakceptoval příslušnou změnu kupní smlouvy, tj. zvýšení ceny zboží či zvýšení nákladů na přepravu.
 • 4.3.3. Pokud Provozovatel odstoupí od kupní smlouvy, je povinen o tom neprodleně informovat Kupujícího e-mailem na adresu uvedenou Kupujícím při vytvoření objednávky. Dále je povinen vrátit Kupujícímu plnou kupní cenu zboží, pokud již tato byla uhrazena.
 • 4.3.4. Provozovatel je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze do okamžiku odeslání zboží.

 

4.4. Další práva a povinnosti smluvních stran

 • 4.4.1.  Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží. 
 • 4.4.2. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní internetového obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní internetového obchodu.
 • 4.4.3. Provozovatel není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 53 a, odst. 1 Občanského zákoníku.
 • 4.4.4. Kupující bere na vědomí, že Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do  webové stránky Internetového obchodu nebo v důsledku užití webové stránky internetového obchodu  v rozporu s jejich určením.

 

5. Záruka jakosti, odpovědnost za škody a  reklamace

5.1. Záruka za jakost pro Kupující - spotřebitele

 • 5.1.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti Provozovatele za vady, včetně záruční odpovědnosti Provozovatele, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 612 a násl. občanského zákoníku a zákonem na ochranu spotřebitele). 
 • 5.1.2. Provozovatel odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. 
 • 5.1.3. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, Provozovatelem, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který Prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá. 
 • 5.1.4. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby Provozovatel bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. 
 • 5.1.5. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti (6) měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.
 • 5.1.6.Pokud není uvedeno jinak, činí záruční doba 24 měsíců od okamžiku přejití nebezpečí poškození zboží na Kupujícího, kromě případů, kdy zákon stanoví jinak.
 • 5.1.7. Pokud u zboží není přiložen záruční list, plní jeho funkci dodací list nebo prodejní doklad.
 • 5.1.8. Záruka zaniká uplynutím záruční doby, porušením ochranných pečetí a nálepek, pokud je zboží obsahuje, neodbornou instalací zboží nebo použitím zboží v rozporu s dodávaným návodem k použití.
 • 5.1.9. Záruka se nevztahuje na vady jakosti zboží způsobené opotřebením běžným užíváním, vady způsobené nevhodným použitím zboží nebo použitím zboží v rozporu s dodávaným návodem; dále se záruka nevztahuje na mechanické a fyzické poškození zboží vzniklé po jeho převzetí Kupujícím.
 • 5.1.10. Na zboží určené k jednorázové spotřebě se vztahuje zkrácená záruční lhůta podle příslušných zákonů.
 • 5.1.11. Obrazová dokumentace v katalogu zboží na internetových stránkách Internetového obchodu má pouze informativní charakter a záruka jakosti se nevztahuje na odlišnosti mezi obrázky a skutečností.
 • 5.1.12. V případě, že u dodaného zboží chybí příslušenství či dokumentace, má kupující nárok       na jejich dodatečné zaslání; Provozovatel je povinen dodat chybějící příslušenství či zboží v přiměřené lhůtě (nejpozději do 30 dnů), jinak je kupující oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.
 • 5.1.13. U věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.
 • 5.1.14. U věcí (zboží) použitých, neodpovídá Provozovatel za vady odpovídající míře používání , opotřebení, nebo vady označené a popsané  v kupní smlouvě, které měla věc při převzetí kupujícím.
 • 5.1.15. Zboží označené v nabídce internetového obchodu slovy „jako nové“ se považuje za zboží použité, byť je ve vynikajícím stavu (téměř nenošené). Prodávající a kupující sjednávají, že u věcí použitých práva z odpovědnosti za vady věci zaniknou, nebyla-li uplatněna do 12 měsíců ode dne převzetí věci kupujícím.
 • 5.1.16. Reklamace se vyřizují v souladu s reklamačním řádem (dostupný na http://www.bechick.com/Stranky/Reklamace), Občanským zákoníkem, zákonem na ochranu spotřebitele a dalšími právními předpisy.

 

5.2. Záruka za jakost pro Kupující – podnikatele

 • 5.2.1. Provozovatel poskytuje kupujícímu - podnikateli záruku za jakost ve stejné délce, v jaké ji poskytuje výrobce nebo distributor zboží; záruka začíná běžet ode dne uvedeném výrobcem popř. distributorem. Není-li ke zboží vydán záruční list, uplatňuje kupující práva z vad na základě dokladu o koupi (faktury) vydaného Provozovatelem.
 • 5.2.2. Reklamace se vyřizují v souladu s reklamačním řádem (dostupný na http://www.bechick.com/Stranky/Reklamace), Občanským zákoníkem, zákonem na ochranu spotřebitele a dalšími právními předpisy.

 

5.3. Reklamace

 • 5.3.1. Místem uplatnění reklamace zboží je sídlo Provozovatele, případně pak autorizované servisní středisko.
 • 5.3.2. Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti Provozovatele, uplatňuje kupující u prodávajícího osobně na adrese Krakovská 1392/7, Praha 1, 110 00 nebo poštou na adrese Bechick.com, Krakovská 1392/7, Praha 1, 110 00. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy Prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.
 • 5.3.3. Provozovatel je povinen přijmout reklamaci zboží buďto dodané osobně Kupujícím na adresu sídla Provozovatele nebo, pokud byly splněny podmínky ze čl. 5.3.3 Obchodních podmínek, odeslané na adresu sídla Provozovatele. Kupující má právo požadovat doklad o přijetí zboží k reklamaci, a to předaný osobně nebo zaslaný e-mailem na adresu Kupujícího.
 • 5.3.4. Při uplatnění reklamace je vždy nutné prokázat uzavření kupní smlouvy, a to nejlépe předložením dokladu o nákupu – faktury, dále záručního listu a podrobně popsat vadu výrobku.Zboží nebude přijato k reklamaci, pokud společně s ním Kupující nepředloží k nahlédnutí záruční list, dodací list nebo prodejní doklad, nebo alespoň nedodá jeho kopii. Dále má Kupující povinnost dodat popis vady jakosti zboží, kvůli které jej reklamuje.
 • 5.3.5. Kupující – spotřebitel má právo na vyřízení reklamace do 30 kalendářních dní od jejího přijetí Provozovatelem.
 • 5.3.6. Pokud provozovatel zjistí, že reklamace byla neoprávněná, má právo účtovat Kupujícímu veškeré náklady spojené s vyřízením jeho reklamace. Kupující je povinen tyto náklady na výzvu Provozovatele uhradit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů od ukončení reklamačního řízení. Nebudou-li takto vzniklé náklady uhrazeny, má autorizovaný servis popř. Provozovatel právo na zadržení neoprávněně reklamovaného zboží k zajištění této pohledávky     ve smyslu § 175 občanského zákoníku.
 • 5.3.7. V případě, že věc při převzetí Kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby Provozovatel bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku Kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud Kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

 

6. Garance originality

6.1 Provozovatel, usilovně si střežíce své dobré jméno v oblasti originálního značkového a luxusního zboží, které si buduje od roku 2012, zaručuje, že veškeré zboží nabízené a zakoupené v internetového obchodu  je originální a autentické.

 

6.2 Pokud by zboží nebylo originální, má kupující kdykoliv právo na odstoupení od kupní smlouvy a vrácení plné výše kupní ceny.

     

6.3. Provozovatel v případě komisního prodeje zboží provede před přijetím zboží do prodeje prověření originality u výrobce, pokud toto výrobce zajišťuje. V případě, že originalita bude zabezpečena originálním kupním dokladem zájemce o komisní prodej, přiloží tento originální doklad ke zboží. V případě, že zájemce  komisní prodej nepředloží originál kupního dokladu a nebo, nebude možno originalitu zboží ověřit u výrobce, není možné aby zájemce o komisní prodej poskytoval garanci osobním čestným prohlášením. V takovémto případě nemůže internetový obchod ručit budoucímu kupujícímu za originalitu, o čemž bude budoucí kupující informován před koupí zboží.

 

7. Ochrana osobních údajů

 • 7.1. Kupující souhlasí se zpracováním svých osobních údajů a uděluje souhlas se shromažďováním a zpracováním svých osobních údajů Provozovatelem, a to za účelem dodání zboží a za účelem zasílání pravidelného emailu pro zasílání novinek a obchodních sdělení. Souhlas se zpracováním osobních údajů Kupující uděluje dobrovolně a může jej kdykoli bezplatně pomocí odkazu uvedeného na konci obchodního sdělení odvolat.
 • 7.2. Nakládání s osobními údaji kupujících podléhá úpravě zákona č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
 • 7.3. Provozovatel se zavazuje, že osobní údaje Kupujícího nepředá třetím stranám, vyjma smluvnímu přepravci pro zajištění doručení zboží, či společnostem zajišťujícím marketing pro provozovatele.
 • 7.4. Kupující dává Provozovateli svůj souhlas ke shromažďování a zpracování osobních údajů uvedených v objednávce pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy, pro marketingové účely a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. 
 • 7.5. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. 
 • 7.6. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. 
 • 7.8. Provozovatel je registrován u Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz)

8. Závěrečná ustanovení

 • 8.1. Provozovatel je oprávněn k činnostem souvisejícím s provozu internetového obchodu na základě živnostenských oprávnění.
 • 8.2. Uzavřené kupní smlouvy jsou archivovány Provozovatelem v elektronické podobě u distančního uzavření kupní smlouvy, nebo v písemné formě u smluv podepsaných v Obchodě a nejsou přístupné. Jazykem komunikace mezi Provozovatelem a kupujícím a jazykem kupní smlouvy je český jazyk.
 • 8.3. V případě, že by některé ustanovení těchto Obchodních podmínek bylo z jakýchkoliv důvodů neplatné nebo neúčinné, nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost nebo neúčinnost ostatních částí Obchodních podmínek nebo kupní smlouvy
 • 8.4. Změny Obchodních podmínek nebo kupní smlouvy mohou být činěny pouze písemně, změněné Obchodní podmínky jsou účinné dnem jejich zveřejnění.
 • 8.5. Pokud by byly Obchodní podmínky v rozporu se zákonem, řídí se vztah mezi Kupujícím a Provozovatelem tímto zákonem.
 • 8.6. Provozovatel nenese odpovědnost za jakékoli ztráty, zranění nebo poškození majetku, ať už přímé nebo nepřímé, způsobené vadou dodaného zboží, pokud tato ztráta, zranění nebo poškození majetku nevzniklo nedbalostí, opomenutím nebo úmyslem na straně Provozovatele.
 • 8.7. Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 21.8.2021 a ruší všechny předcházející všeobecné obchodní podmínky Provozovatele. 
 • 8.8. Součástí kupní smlouvy jsou všeobecné obchodní podmínky , reklamační řád a reklamační formulář ve znění uvedeném  na internetových stránkách Provozovatele (http://www.bechick.com/Stranky/Reklamace) v den uzavření kupní smlouvy.
 • 8.9. Všeobecné obchodní podmínky, které tvoří součást kupní smlouvy, lze měnit po podpisu kupní smlouvy pouze se souhlasem kupujícího. 
 • 8.10. Čl. 5, 6. a 7. těchto všeobecných obchodních podmínek se uplatní přiměřeně i pro nákup zboží přímo v Obchodě.
 • 8.11.  Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak si Provozovatel a kupující sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů. 
 • 8.12. Je-li některé ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.
 • 8.13. Změny ve všeobecných obchodních podmínkách zveřejní provozovatel vždy nejméně čtrnáct dní před platností a účinností nových všeobecných obchodních podmínek

 

Poslední aktualizace: 20. 12. 2021